paragraf_arbeidsrett_ill

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001

Vedtatt av årsmøtet den [ ?  ] med senere endringer, senest av 5.september 2015

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den [? ]

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk American Akita Klubb, og forkortes til NAAK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasene American Akita.

§1-2 Formål
Norsk American Akita Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av American Akita som rase. Norsk American Akita Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
• Årsmøtet
• Ekstraordinært årsmøte
• Styret
• Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.
Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk American Akita Klubb og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge deres lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
Medlemmer som ønsker tre ut av klubben må underrette styret skriftlig innen 1.mnd før kontingentens forfall. Ellers må kontingenten for den følgende perioden betales.

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen……
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3  flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i Norsk American Akita Klubb
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.

Forhåndsstemming foregår på følgende måte:

Sett et X for Ja ved den kandidaten du ønsker at skal bli del av det nye styret
Sett et X for Blank for den kandidaten du ikke ønsker skal bli en del av det nye styret
Ingen X er ikke avgitt stemme
NB! Kun 1 X per kandidat og styreverv

Stemmeseddelen legges i lukket, umerket konvolutt.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel det år årsmøtet avholdes. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, herunder valg, er 5 uker før årsmøtet avholdes.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post , i adressert medlemsblad å eller på klubbens egen hjemmeside.
Med innkallelsen skal følge:

• Dagsorden
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/ fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g) Velge:

– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer for 2 år
– 1 styremedlem for 2 år
– 1 styremedlem for 1 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor med vararevisor for 1år.(anbefalt 2 år)
– Valgkomite med Leder og 1 øvrige medlemmer for 2år
– Vararepresentant valgkomite for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å
• lede klubben mellom årsmøtene
• avholde årsmøte
• drive klubben i samsvar med klubbens formål
• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer samt redaktør
• søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.