Styret i NAAK


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hachiko Statue in Shibuya, Tokyo - Japan

[one_half]

STYRET I NAAK fra November 2019:

Leder: Lisa Johansen

Styremedlem: Hanne Sofie Valderhaug

Styremedlem: Jannicke Vienberg

Styremedlem: Marte Jansdotter Skamsar

Styremedlem: Sissel Lindseth Lyngvaer

Kasserer: Lill Skjaeveland

Sekretær: Hanne Sofie Valderhaug

Varamedlem:
Varamedlem:

Valgkomite:

Leder: Tom Sjøvold
Medlem: Emma Louise Eriksen
Medlem: Charlotte Andersen Hansen

Revisor: Hege Mogård

[/one_half]

[one_half_last]

STYRETS OPPGAVER/ RETNINGSLINJER

Medlemmene skal gjøres kjent med at taushetsplikt er gjeldende. Alle opplysninger skal behandles med varsomhet.

Leders ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Lede klubben, påse at alle lover, regler og forskrifter følges, både de som er bestemt av NKK og det vi har besluttet i styremøter eller årsmøte.
 • Planlegge og tilrettelegge for den langsiktige utviklingen av klubben
 • Ansvarlig for daglig drift og aktivitet i klubben
 • Lede styremøtene
 • Årsmøtet: Ansvar for at årsberetning blir skrevet, ansvar for at årsmøte blir innkalt til og gjennomført etter NKKs og klubbens vedtekter.
 • Skrive Lederen i klubb bladet «Great News» og evt. andre temaer som kan være av interesse å informere om.
 • Sørge for at klubben har nedsatt de nødvendige komiteer, påse at disse er tilstrekkelig bemannet, og følge opp/være kontaktpunkt mot komiteene etter behov
 • Skrive under kontrakter og andre formelle dokumenter som klubben inngår iht vedtak i styret eller på årsmøte
 • Lese, svare på og videreformidle e-post til klubben (evt sammen med sekretær).
 • Delegere arbeidsoppgaver/myndighet til andre medlemmer i styret (for eksempel nestleder)
 • Lederen disponerer klubbens konti sammen med kasserer

Nestleders arbeidsoppgaver

 • Er lederens stedfortreder på kort varsel og har i lederens fravær lederens ansvar, plikter og oppgaver
 • Sikre at styre referater og oppdatert aktivitetsliste blir lagt på hjemmesiden
 • Ta uttrekk fra NKK og videreformidle medlemslister med epostadresser til styret og komiteer løpende gjennom året.
 • Være kontaktledd mellom styret og sine respektive komiteer (f.eks utstillingskomite, raseråd, aktivitetskomite)
 • Årsmøtet: Innkalle til årsmøte. Ansvarlig for å sikre saksunderlag til årsmøte og praktisk gjennomføring
  – Sikre at årsmøtereferat og oppdatert komite kontaktliste blir lagt ut på hjemmeside
  – Sende inn papirer til NKK i etterkant av møtet

Sekretærens arbeidsoppgaver

 • Innkalle og tilrettelegge til styremøter, skrive referat/ protokoller fra møtene og sende dette til godkjenning av styret. Etter godkjenning legges protokollen ut på klubbens webside av web-redaktør
 • Påse at nettsiden/ hjemmesiden til NAAK blir oppdatert jevnlig via web-ansvarlig.
 • Holde kontakt og ha nært samarbeid med webredaktør og redaktør for Great News, delta i deres redaksjonsmøter
 • Arkivhold: Sørge for sikker arkivering av protokoller, referater, all direkte korrespondanse til klubben etc. Protokoller fra styremøte/ årsmøter skal alltid arkiveres og skal stå til disposisjon for styret eller medlemmer som måtte ha bruk for det.

Kasserers arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for klubbens økonomifunksjon, herunder:
 • Være klubbens kontaktpunkt mot regnskapsfører og revisor
 • Ansvarlig for at klubbens årsregnskap og budsjett blir laget iht relevant retningslinjer og vedtak
 • Disponerer klubbens konti sammen med leder i styret
 • Klargjøre mappe med bilag til regnskapsfører som avtalt (hvert kvartal eller annen hver måned), og sørge for at bilagene blir ført og regnskapsrapport laget
 • Klargjøre underlag for evt. fakturering til regnskapsfører
 • Avstemme bankkontoer
 • Presentere økonomisk status på styremøtene
 • Lage anbefalinger iht økonomiske disposisjoner
 • Ansvarlig for de nødvendige retningslinjer og skjemaer i forbindelse med godtgjøring av dommere, foredragsholder og andre, samt refusjon av utgifter
 • Søke NKK om evt. momsrefusjon
 • Vedlikeholde fullmaktene i banken, samt oppdatere enhetsregister/ frivillighetsregisteret i Brønnøysund registeret.
 • Utføre alle utbetalinger
 • Sørge for at komiteene mottar oversikt over innbetalinger (ift kurs, valpeshow, etc) og andre økonomiske transaksjoner de har behov for.

Styremedlems og varamedlemmers arbeidsoppgaver:

 • Delta på styremøter
 • Være kontaktledd mellom styret og sine respektive komiteer (utstillingskomite, raseråd, aktivitetskomite etc).
 • Delta aktivt i drift og aktivitet i klubben (belyse saker, argumentere)
 • Utføre prioriterte oppgaver iht avtale med klubbens leder

Varamedlemmers arbeidsoppgaver

 • Varamedlemmer til styret er årsmøtevalgte. De har møterett på styremøter, og innkalles derfor til styremøter på lik linje med resten av styret.
 • Har talerett men ikke stemmerett ved fulltallig styre.
 • På kort varsel tre inn som fullverdige styremedlemmer ved forfall fra et eller flere av de ordinære styremedlemmene.

[/one_half_last][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]