LOVER OG REGLERObligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001

Vedtatt av årsmøtet den 02.06.2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [xx.xx.xxxx]


Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
a) Klubbens navn er Norsk American Akita Klubb og forkortes til NAAK.
b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til åoverholde NKKs lover og bestemmelser,

(med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
d) Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover ogikke å handle motstridende mot disse.
e) Klubben omfatter rasen American Akita
f) Klubben har verneting i Oslo.


§1-2 Formål
Norsk American Akita Klubb har til formål å:

a) Ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge.
b) Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av American Akita.
c) Norsk American Akita Klubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at
avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.


FOR Å LESE HELE LOVVERKET TRYKK HER


årsmøteprotokoll 2018